Nice C.

Port-au-Prince,
Haiti
Port-au-Prince,
Haiti